Utlåtanden

Begäran om yttrande gällande utkast till ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning

25 mars 2024, 12:22 | av

Utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet, 15.03.2024 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle, 15.03.2024 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf tackar för möjligheten att ge ett utlåtande angående ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning.... Läs Mera

RP 8/2024 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av vuxenutbildningsstödet, yrkesexamensstipendiet och alterneringsledigheten

12 mars 2024, 11:46 | av

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf tackar för möjligheten att ge ett utlåtande angående regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vuxenutbildningsstöd, yrkesexamensstipendium och alterneringsledighet. FSS uttrycker oro över regeringens förslag om att upphäva vuxenutbildningsstödet, eftersom denna åtgärd riskerar att underminera de grundläggande principerna för livslångt lärande... Läs Mera

RP 80/2023 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

5 januari 2024, 16:12 | av

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf tackar för möjligheten att avge sitt utlåtande angående HE 80/2023 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd. FSS uttrycker sin djupa oro över den kraftigt ökade andelen lån i studiestödet och dess påverkan på studerandes försörjning och... Läs Mera

Utlåtande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott, 13.11.2023

5 januari 2024, 16:10 | av

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf RP 75/2023 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering åren 2024–2027 av vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex och levnadskostnadsindex och lagar som har samband med den samt till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen Finlands... Läs Mera

RP 80/2023 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

30 november 2023, 12:35 | av

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf tackar för möjligheten att avge sitt utlåtande angående HE 80/2023 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd. FSS uttrycker sin djupa oro över den kraftigt ökade andelen lån i studiestödet och dess påverkan på studerandes försörjning och... Läs Mera

RP 75/2023 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering åren 2024–2027 av vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex och levnadskostnadsindex och lagar som har samband med den samt till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

30 november 2023, 12:34 | av

Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf tackar möjligheten till att avge sitt utlåtande i förslag till regeringens proposition RP 75/2023 rd.  FSS motsätter sig regeringens planer att indexjustera vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex och levnadskostnadsindex. FSS representerar i detta sammanhang studeranden vid andra stadiet och folkhögskolor. Därför fokuserar... Läs Mera

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

16 oktober 2023, 12:06 | av

6.10.2023 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf tackar för möjligheten att ge ett utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag om ändring av lagen om studiestöd. Målet med detta utlåtande är att diskutera de tre huvudområdena av regeringens förslag till lagändring. FSS representerar studerande vid andra stadiet och folkhögskolor, något... Läs Mera

RP med förslag till lagar om indexjustering åren 2024-2027 av vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex och levnadskostnadsindex och lagar som har samband med den samt till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

24 september 2023, 10:32 | av

Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf tackar möjligheten till att ge ett utlåtande i förslag till regeringens proposition om indexjustering av vissa förmåner och belopp.   FSS ger kritik över den korta remisstiden och ifrågasätter ifall tillräckliga konsekvensbedömningar gjorts. En remisstid på fem arbetsdagar är varken i linje med anvisningarna för hörande vid... Läs Mera

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag VN/22377/2023

20 september 2023, 10:54 | av

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS ger ett utlåtande om regeringens förslag till ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag och lyfter fram de centrala konsekvenserna av förslaget för studerande.  Nedskärningar i bostadsbidraget begränsar möjligheten att studera Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL, Suomen opiskelija-allianssi OSKU,... Läs Mera

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta VN/20569/202

14 september 2023, 10:21 | av

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS  antaa lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi lastensuojelulain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta, sillä haluamme että nuorten ääni kuuluu lainsäädännön valmistelussa.  FSS katsoo että esityksessä ehdotettu lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskeminen on täysin väärä suunta mikäli haluamme ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Jälkihuollon ikärajaa nostettiin vasta vuonna 2020... Läs Mera