Ungas röst ska höras!

17 november 2020, 11:37 | av | publicerat i

Finlands Svenska Skolungdomsförbundet FSS rf vill att ungdomar i högre utsträckning inkluderas i beslutsfattande och att de unga har verkliga påverkningsmöjligheter. För att trygga deltagande i det kommunala beslutsfattande vill FSS se att det i samtliga kommuner finns ett fungerande ungdomsfullmäktige och att de i kommunerna möjliggörs att ungdomsfullmäktige har rätt att utse en representant med närvaro- och yttranderätt till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Ur kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska inrätta ett ungdomsfullmäktige eller en motsvarande påverkansgrupp för unga. Det för att garantera den unga befolkningens möjligheter att delta och påverka samt sörja för ungdomsfullmäktiges verksamhetsförutsättningar. Vidare ska ungdomsfullmäktige ges möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för kommuninvånarnas välfärd, hälsa, studier, livsmiljö, boende eller rörlighet samt även i andra frågor som ungdomsfullmäktige bedömer som betydelsefulla med tanke på barn och unga. Trots skrivningen i lag förverkligas de ungas möjlighet att de facto påverka i kommunerna på olika vis och olika väl.

I kommunfullmäktige ska alla kommuninvånare representeras och i dag är unga, personer med invandrarbakgrund och kvinnor underrepresenterade. I föregående kommunalval var andelen invalda under 30 år endast 6 procent. Personer under 18 år har inte möjlighet att överhuvudtaget göra sin röst hörd i kommunalvalet och därför är fungerande ungdomsfullmäktige med inflytande av största vikt för att inkludera de unga i beslutsfattandet och öka de ungas delaktighet och påverkningsmöjligheter.

FSS uppmanar kommunala beslutsfattare att möjliggöra att ungdomsfullmäktige har rätt att utse en representant med närvaro- och yttranderätt till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Vi vinner på att inkludera alla i beslutsfattandet.

Alexandra Wegelius

ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.