Kommunalval 2021

12 oktober 2020, 15:54 | av | publicerat i

Finlands Svenska Skolungdomsförbund:s kommunalpolitiska målsättningar inför kommunalvalet 2021 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf bevakar de finlandssvenska skolungdomarnas intresse och arbetar för att förbättra skolungdomarnas vardag. Nedan följer FSS:s kommunalpolitiska målsättningar inför kommunalvalet 2021, dessa åtgärder kräver vi att vidtas i kommunerna i Finland. Om du är kandidat i kommunalvalet 2021 och lovar att du som kommunalt förtroendevald skulle arbeta för att våra målsättningar förverkligas kan du underteckna detta dokument HÄR. Samtliga kandidater som undertecknar FSS:s målsättningar syns på vår hemsida.   

Finlands Svenska Skolungdomsförbund kräver att följande åtgärder vidtas i kommunerna:

Kommunerna har en central roll i kampen mot klimatförändringen. Vi vill se ett hållbart samhälle med klimatsmarta kommuner. Kommunerna ska:

 • uppgöra och förverkliga en ambitiös klimat- och miljöstrategi där även FN:s globala mål för hållbar utveckling och mål 13 beaktas
 • satsa på cirkulär ekonomi och framtagande av innovativa, miljövänliga lösningar 
 • upprätta en koldioxidbudget i vilken framkommer kommunens utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten i enlighet med Parisavtalet 
 • möjliggöra källsortering, som kommuninvånare ska det vara enkelt att sortera sitt avfall 

De unga har rätt att delta och bli hörda i ärenden som gäller dem. Vi vill att unga är delaktiga samhällsmedborgare som inklunderas i beslutsfattandet. Kommunerna ska:

 • främja mångsidiga och effektfull möjligheter för unga att vara delaktiga, metoder för direkt demokrati som riktar sig till unga ska tillämpas 
 • ge goda förutsättningar för ett välfungerande ungdomsfullmäktige 
 • inklundera de unga i beslutsfattandet.Ungdomsfullmäktige ska ha möjlighet att utse en representant med närvaro- och yttranderätt till åtminstone kommunfullmäktige, stadsfullmäktige och nämnderna 
 • inkludera unga i utformandet av sin utbildning genom att låta dem påverka undervisningens upplägg  

Både i skolan och på fritiden ska de ungas välmående satsas på. Kommunerna ska:

 • utropa sig till områden fria från diskriminering 
 • möjliggöra ett brett utbud av hobbyn som de unga kan delta i oberoende socioekonomisk ställning. Varje ungdom ska garanteras en hobby som passar den unga och som den unga trivs med 
 • garantera likvärdig och lättillgänglig elev- och studerandevård. Allt fler söker vård till följd av psykisk ohälsa, som är en utmaning för folkhälsan. Det måste reserveras tillräckliga anslag för kurator-, psykolog- och läkartjänster
 • prioritera icke-lagstadgad ungdomsverksamhet högt även i trängda ekonomiska situationer 
 • satsa på studiehandledningen så att alla får tillräckligt med handledning

Du kan ladda ner målsättningarna här.