Därför behöver vi en på riktigt avgiftsfri 2:a stadiets utbildning

13 november 2017, 09:54 | av | publicerat i

PRESSMEDDELANDE 13.11.2017

Rädda Barnen-enkäten: För nästan 60 procent av de svarande har kostnaderna för studier på andra stadiet inneburit ekonomiska utmaningar.

Rädda Barnen rf har utrett kostnaderna för studier på andra stadiet och deras inverkan på de studerandes och deras familjers liv och utkomst. Nästan var fjärde som besvarade förfrågan uppskattade att han eller hon hade betalt 3 000 euro eller mer i nödvändiga kostnader för studier på andra stadiet. Läroinrättningarna informerar sällan eller för sent om kostnaderna. Utredningen gjordes som en del av Rädda Barnens och samarbetsparternas kampanj Maksuton 2.aste, i vilken organisationerna genom medborgarinitiativ kräver att utbildningen på andra stadiet de facto ska vara avgiftsfri för alla.

I enkäten utreddes hur mycket andra stadiets studier har kostat och hur dessa kostnader har påverkat dem som besvarade enkäten och deras familjers utkomst. Enkäten besvarades av sammanlagt 575 studerande vid gymnasier eller yrkesutbildningar eller unga som nyligen hade studerat samt deras föräldrar. Enkäten lyfte också fram viktiga frågor som tystats ner: upplevelser av fattigdom, social ojämlikhet bland unga och studiekostnadernas samband med dessa fenomen.

Kostnaderna är för höga för många och det ges inte information om kostnaderna på förhand

Av utredningen framgick det att skolgångskostnaderna innebär en utmaning för många. Nästan 60 procent av dem som besvarade enkäten upplevde att kostnaderna för studier på andra stadiet har inneburit ekonomiska utmaningar för dem eller deras familjer. Ungefär 13 procent upplevde utmaningarna som stora. Sextiosex procent av dem som besvarade enkäten ansåg att kostnaderna för studier på andra stadiet är oskäliga och 59 procent ansåg att studierna även i verkligheten borde vara avgiftsfria för de studerande.

”Jag har funderat på att lämna bort vissa kurser och faktiskt också gjort det för att minska på kostnaderna för studiematerial”, berättar en gymnasist.

De som besvarade enkäten uppskattar att kostnaderna uppgår till flera tusen euro: nästan en fjärdedel (22 %) av dem som besvarade enkäten uppskattar att de har betalt tretusen euro eller mera i nödvändiga kostnader för andra stadiets studier. Det är framför allt läroböcker och datorn som krävs i gymnasiet som orsakar kostnaderna. Även examensavgifter och arbetskläder och verktyg som krävs i yrkesutbildningar innebär i genomsnitt kostnader på hundratals euro.

En del av problemet består i att läroinrättningarna informerar sällan eller för sent om kostnaderna.”Jag hade aldrig kunnat förvänta mig så här stora kostnader”, skriver en gymnasist som betalat över 3 500 euro. Största delen (85 %) uppgav att deras läroinrättning inte informerade om studiernas helhetskostnader. Sjuttionio procent uppgav att de blev medvetna om studiekostnaderna först efter att studierna hade börjat, ofta först i samband med anskaffningarna.

”Överraskande kostnader, som t.ex. en avgiftsbelagd gymnastiklektion med några dagars varsel kunde innebära att min familj inte åt annat än gröt i några dagar eller så lät jag bli att delta och mitt vitsord sjönk”, berättar en studerande. 

Sömnlöshet, strider och skam

De som besvarade enkäten berättade ofta att kostnaderna för andra stadiets studier också orsakade stress, ångest och andra problem. Att leva på lite pengar och att oroa sig för vitsorden påverkar också de ungas välmående som en bekymrad ung berättar: ”Stressen med pengarna har påverkat mina studier så att jag har tillbringat sömnlösa nätter på grund av oron. Sömnbristen igen är inte bra för studieframgången eller för välmåendet överhuvudtaget”.

Många har blivit tvungna att ge upp hobbyer som förbättrar välmåendet, eftersom det helt enkelt inte har funnits pengar för hobbyer. ”Jag har blivit tvungen att sluta med min motionshobby, för skolan äter alla pengar. Jag skulle gärna vilja fortsätta min kära hobby som jag hållit på med i många år, om jag bara hade pengar.”

Stressen för till stridigheter i många familjer. Föräldrarna kan känna sig maktlösa när de inte kan stöda sina barns studier. De studerande känner skam och har skuldkänslor, när familjens inkomster går till studierna och syskonen lider när familjen inte har pengar till mat, hobbyer eller fritidsaktiviteter.

”Min familj har inte annars heller mycket pengar, så anskaffningen av skolmaterial och läromedel stressar. Jag tycker själv det är hemskt att släktens penninganvändning koncentreras enbart på mina gymnasiestudier”, skriver en ung person. ”När jag är tvungen att köpa nya böcker blir mamma alltid arg och säger att det inte hade lönat sig att gå gymnasiet”, svarar en annan ung.

Rädda barnen rf öppnade tillsammans med sina samarbetspartner medborgarinitiativet Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla som kan undertecknas fram till 18.3.2018. Organisationerna kräver att riksdagen genomför en ingående undersökning och vidtar de åtgärder och lagreformer som behövs för att gymnasiestudierna och yrkesutbildningen ska vara avgiftsfria.

Initiativtagare är Rädda Barnen rf, Finlands Gymnasistförbund, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsforbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry och Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf. Kampanjen stöds också av Vanhempainliitto.

Läs en sammanfattning av utredningen här.

Underteckna medborgarinitiativet: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607

www.maksuton2aste.fi

 

Mera information:

Hanna Markkula-Kivisilta, generalsekreterare, Rädda Barnen rf, tfn 050 462 1148, hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, informationschef, Rädda Barnen rf, tfn 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

Håll dig uppdaterad - Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.