Bli aktiv


Finansutskottet är ett slutet utskott förbundsstyrelsen tillsätter. Arbetsutskottet AU, evenemangsutskottet EU och internationella utskottet IU är öppna utskott med en bestämd ansökningstid under vilken alla medlemmar har möjlighet att ansöka om en plats i ett öppet utskott.

Utöver detta kan förbundsstyrelsen tillsätta utskott enligt behov. Skolungdomar från olika delar av Finland, med olika intressen, kunskaper och färdigheter uppmuntras att delta i utskottsarbetet på de sätt som passar dem.

 

Arbetsutskottet AU

Arbetsutskottet sammankommer på en regelbunden basis och vid behov,  och är baserat i Helsingfors. Arbetsutskottet förbereder ärenden som ska behandlas av förbundsstyrelsen och sköter ärenden av brådskande natur, samt tar regelbundet del av ekonomiska rapporter. Utskottet ska också ta del av marknadsföringen av FSS evenemang samt kampanjer. Förbundet obligerar sig till att sammansättningen av arbetsutskottet består av såväl förbundsstyrelsemedlemmar samt andra insatta skolungdomar.

 

Finansutskottet

Förbundets finansutskott, ett konsultativt organ i ekonomiska ärenden, sammanträder enligt behov inför större ekonomiska beslut. Finansutskottet fungerar som finansiell rådgivare och tillser förbundets ekonomiska balans.

 

Evenemangsutskottet EU

Evenemangsutskottet är ett öppet utskott vars uppgift är att kläcka idéer och planera delar av FSS evenemang. Utskottet sammankommer vid behov då evenemangen planeras och arrangeras.

Internationella utskottet IU

Det internationella utskottet är ett utskott utsett av förbundsstyrelsen som upprätthåller förbundets internationella verksamhet. I utskottet sitter bl.a. förbundets internationellt ansvariga, International Officers, för t.ex nordiskt och europeiskt samarbete.