Politik

Elever och studerande utgör en speciell samhällsgrupp med egna rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det här är erkänns dock inte öppet i det finländska samhället, något som FSS vill råda bot på. Precis som ett fackförbund bevakar FSS den finlandssvenska skolungdomens rättigheter på regional, nationell och europeisk nivå.

Vi utbildar elevkårer och lärare, träffar politiker och beslutsfattare, uttalar oss i massmedia, driver kampanj, arrangerar evenemang och möjliggör samarbete elever och elevkårer emellan.

FSS tror på styrkan i kunskap och upplysning – om alla elever kräver sina rättigheter kan vi åstadkomma förändring! Du också.

 

Vi bevakar dina rättigheter

Skolan är en miniatyr av samhället med egna maktstrukturer och beslutsfattande processer. I samhället i övrigt är man överens om allas lika värde och rätt till påverkan. När det kommer till skola och utbildning är rätten till jämlikt inflytande dock ingen självklarhet, speciellt inte för elever och studerande. Trots att elever och studerande utgör majoriteten av aktörerna i skolan, fattas beslut som direkt berör den egna skolvardagen ofta av andra än eleverna och de studerande själva.

Synen på skolungdomar som inkapabla till att bedöma och fatta beslut om sin egen situation är oacceptabel. FSS arbetar därför aktivt mot orättvis behandling av elever och studerande – vi är ditt förbund.

 

Politiska programmet

Det politiska programmet är förbundets främsta styrdokument för intressebevakning. Det politiska programmet fastställs av årsmötet Elevriksdagen. Det nya politiska programmet fastställt på Elevriksdagen 2017 hittas här.