Påverka

Elever och studerande utgör en speciell samhällsgrupp med egna rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Därför bevakar FSS den finlandssvenska skolungdomens rättigheter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Vi utbildar lärare, elev- och studerandekårer, träffar beslutsfattare, uttalar oss i massmedia, deltar i kampanjer och ordnar evenemang.

FSS tror på styrkan i en stark utbildning som grund för ett fungerande samhället. Vi vill fortsätta utveckla skolan här hemma och i hela världen, och vi vill gärna ha dej med! Ta kontakt med ordförande Bicca Olin (bicca.olin@skolungdom.fi, +358403525232) om du vill aktivera dig i förbundets intressebevakningsutskott och vara med och påverka hur FSS gör politik!

FSS representerar elever och studerande i samhällsdebatten

Vi håller koll på alla lagtekniska förändringar, reformer och riktlinjer som påverkar utbildningen i Finland, framför allt grundskolan och andra stadiet. För FSS är det viktigt att skolan speglar samhället, är demokratisk och att skolan är en bra plats för alla elever, studerande och personal. FSS värdesätter jämlikhet och allas lika möjligheter till att påverka sin vardag. Utanför skolorna jobbar vi mycket med att göra ungas röst hörd i politiken och samhället överlag, både genom att representera skolungdomar i olika takorganisationer, på evenemang och ta ställning i aktuella frågor från ett ungt perspektiv.

Det Politiska programmet

Det politiska programmet är förbundets främsta styrdokument för intressebevakning. Det politiska programmet fastställs av årsmötet Elevriksdagen. Det nya politiska programmet fastställt på Elevriksdagen 2017 hittas här.