FSS

I ett demokratiskt samhällsskick tillhör makten folket, där alla medborgare har lika rätt till inflytande och påverkan. Vi vet samtidigt att folket är en brokig skara människor av olika ålder, kön, social samt nationell bakgrund, övertygelse och livssituation.

I samhället i övrigt är man överens om allas lika värde och rätt till påverkan. När det kommer till skola och utbildning är rätten till jämlikt inflytande däremot ingen självklarhet. Elever och studerande utgör i sig en speciell samhällsgrupp med egna rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det här erkänns dock inte öppet i det finländska samhället, vilket skapar behovet av ett organiserat arbete för just elever och studerande.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf fungerar som svenskspråkiga elevers och studerandes intressebevakare i Finland och precis som ett fackförbund bevakar vi den finlandssvenska skolungdomens rättigheter på regional, nationell och europeisk nivå. Grundat 1921 är FSS Europas äldsta skolungdomsförbund! Vi tror att utbildning är det mest betydelsefulla i samhället och det mest värdefulla verktyget vad gäller samhällsförändring och skapandet av en bättre värld.

FSS är partipolitiskt och religiöst obundet och vi riktar oss till svenskspråkiga studerande i gymnasier, yrkesläroanstalter, folkhögskolor samt elever i grundskolans övre klasser i Finland. FSS verkar för och nära elevkårerna i Svenskfinland; vi bevakar skolungdomens rättigheter både i skolvärlden och i samhället i övrigt samt fungerar som elevers och studerandes påverkningskanal i skolpolitiska frågor. FSS stöder elevkårsverksamheten i de enskilda skolorna samt fungerar som kontaktlänk finlandssvenska skolor emellan. Vi vill uppmuntra och inspirera ungdomar till engagemang såväl i som utanför den egna skolan och ge unga människor redskap för samhällspåverkan.

På internationell nivå arbetar FSS för elevrättigheter genom den europeiska takorganisationen OBESSU (Organising Bureau of European School Student Union) där FSS är medlem.

 

Administration

Förbundets verksamhet styrs av föreningens stadga, föreningslagen och interna styrdokument (förbundsstyrelsens arbetsordning och ekonomistadgan).

 

Revision

Som förbundets CGR-revisionssammanslutning fungerar KPMG Oy Ab.

 

Finansiärer

Förbundets finansieras av medlemsavgifter från person- och stödjande medlemmar, statsunderstöd från Undervisnings och -kulturministeriet, annonsintäkter från förbundets publikationer (medlemstidningen Elevbladet och kalendern) och övriga understöd från fonder och stiftelser.

 

 

ukm_logokonstsamfundet_logokulturfonden_logo
tresmeder_logosfv_logo
thuring_logogesellius_logonygren_logo