FSS styrelsekandidater 2018: Fråga 5

Fråga 5. Vad är grundskolans viktigaste uppgift?
Dan Cederlöf: Hjälpa eleven hitta det vad hen är intresserad i och stöda eleven i att uppfylla sin drömmar.

Sebastian Geust: Grundskolans viktigaste uppgift är att ge en mångsidig utbildning, men också att låta eleverna fundera på deras framtidsplaner. En bra grundskola är en skola som låter eleverna växa, väcka intresse i specifika ämnen och stöda eleverna vad än deras val. Eleverna borde känna stöd också oberoende av framtida planer, och i den formen att det borde lyftas fram vad eleven kan, inte bara vad eleven INTE kan, och borde satsa på.Att berätta om de olika val eleverna har efter grundskolan är också väldigt viktigt och borde satsas mera på, av egen erfarenhet vet jag också att grundskolorna inte lyfter fram yrkesskolorna på samma sätt som gymnasier.

Alvar Winquist: Ge en god allmänbildning och möjlighet att studera vidare.
Alexandra Wegelius: För mig är grundskolan precis som det låter på namnet, ett ställe där man får grunden till vad som kommer behövas senare i livet. Vi lär oss att lyssna och respektera andra, att jobba i grupp men också individuellt, samt att följa regler och börja ta ansvar. Allt det här sker stegvis och byggs på genom de nio år som man går i grundskolan så att man är redo att till största del sköta sina studier när man påbörjar andra stadiet.
Huy Nguyen: Ger studerande information om världen, lär studerade om kulturer och ger studerande ett ljus framtid.
Emilie Jäntti: Förbereda för fortsatta studier, men också ge färdigheter för livet och livslångt lärande. Andra stadiet är för fördjupande i allmänbildning och yrkesfärdigheter, så grundskolans uppgift måste vara att förbereda den unga för resten av dens liv, och se till att alla får samma grundläggande färdigheter och ingen faller emellan. Det är också viktigt att grundskolan väcker ett intresse och ökar motivationen, så att den unga kan och vill kunna fortsätta studera på andra stadiet.
Samuel Skrifvars: Att eleven kan tala och skriva sitt eget modersmål, att hen har åtminstone grunderna i det andra inhemska språket och kan räkna. Grundskolan borde också ge grundfärdigheter för eleven att klara sig i samhället.
Bicca Olin: Att skapa ett brinnande intresse för att lära sig, en förståelse för hur världen fungerar och att ge verktyg för livslångt lärande. När man gå ut grundskolan ska man inneha sådana nyckelkompetenser som gör all kommande inlärning lätt och rolig. Sådana kompetenser är till exempel
ett starkt modersmål,
en bred allmänbildning byggd med sådan pedagogik, att man åtminstone är lite intresserad av allt och enkelt kan delta i en diskussion eller fördjupa sina kunskaper i alla ämnen,
studieteknik,
verktyg för djupare självkännedom,
aktivt medborgarskap,
sociala kompetenser,
förståelse för helheter och att kunna presentera information och åsikter,
verktyg för att förstå sina egna värderingar och respektera andras,
mediekunskap och kritiskt tänkande,
samt initiativförmåga.
För att grundskolan ska kunna åstadkomma detta behöver vi mer flexibla inlärningsmiljöer, båda i och utanför skolbyggnaden, ett ökat samarbete mellan lärare och över ämnesgränserna, fler vuxna för att göra inlärningsmiljön trygg, och resurser för inlärning i olika takt.