FSS styrelsekandidater 2018: Fråga 2

Fråga 2. Hur kan vi bättre inkludera alla i FSS verksamhet?

Alexandra Wegelius: Sociala medier, information och evenemang!
För att få så många som möjligt intresserade, upplysta och aktiva inom FSS så tror jag att det viktigaste är att ge information om förbundet och vad vi jobbar med.
Att visa upp FSS i sociala medier, göra skolbesök och att aktiva medlemmar berättar och informerar om förbundet åt vänner och klasskompisar. Det handlar i första hand om att öka kunskapen om förbundet och nå ut till de som inte känner till FSS så bra.
Genom att ordna evenemang på så många olika ställen och regioner som möjligt per verksamhetsår skulle man kunna väcka intresset hos en större grupp ungdomar. Marknadsföringen skulle bra kunna ske till största del genom sociala medier och man skulle också kunna skicka ut till aktiva medlemmar att ta upp det i sina skolor.
Som jag har förstått det är det i högstadierna och i de yrkesinriktade skolorna som man känner till förbundet sämst och att det är här vi borde sätta in lite extra händer.
När det kommer till de som redan är medlemmar så skulle ett nyhetsbrev om vad som skett inom den senaste månaden nog göra att medlemmarna kände sig mer inkluderade i förbundet. Detta brev eller mail skulle kunna skrivas av någon i styrelsen eller av någon på kansliet. Brevet kunde innehålla en sammanfattning av vad som skett i förbundet under månaden som gått, och möjligtvis en kort spoiler om kommande event.

Huy Nguyen: Med positivitet kan vi gör allt.

Emilie Jäntti: Vi ska göra likabehandlingsplanen till en del av all verksamhet, och rikta oss till en mer divers grupp unga. För att på riktigt ha mandat att representera alla, måste alla olika sorters unga kunna och vilja vara aktiva i vårt förbund, oberoende av bakgrund.

Samuel Skrifvars: Genom att ordna evenemang runt omkring i Finland och skola medlemmar så att de i sin egen hemort kan informera om vad förbundets verksamhet går ut på.

Bicca Olin: Vi ska implementera och noggrant utvärdera och följa upp vår likabehandlingsplan, så att vi bättre kan kartlägga vilka grupper som exkluderas och utveckla metoder för att aktivt stöda dessas deltagande. Våra evenemang ska vara tillgängliga så väl fysiskt som socio-ekonomiskt, och vi ska ha så mångsidiga och heltäckande verksamhetsmoduler att det finns nåt för alla skolungdomar.

Dan Cederlöf : Genom att ha regional verksamhet inom FSS så att våra evenemang inte blir allt för centraliserade.

Sebastian Geust: Igenom att ordna flera evenemang för alla ungdomar, och att lyfta fram som skulle behöva ändras på. Många vet kanske att man kan påverka i FSS, men många kanske inte vet vad man skulle ändra på. FSS skulle kunna satsa på att utbilda ungdomar i viktiga frågor och ämnen igenom t.ex. evenemang. Sen skulle FSS också kunna marknadsföra frågor som de har varit med och påverkat och ändrat på, för att visa att ungdomarnas röst blir hörd igenom förbundet.

Alvar Winquist: Man skulle kunna hålla mera kontakt till studerandekårerna i olika skolorna. Med att samarbeta med dem skulle mera människor kunna vara med och i alla fall veta vad FSS håller på med. Dessutom skulle detta öka FSS publicitet.