FSS Styrelsekandidater 2018: Fråga 1

Fråga 1. Hur borde studentexamen utvecklas? 

Sebastian Geust: Studentexamens vikt för framtida planer borde ändras totalt. För tillfället stirrar väldigt många sig blinda på resultaten från Studentexamen, och tycker att det visar vad studeranden kan. Studentexamen visar studerandes kunnande på papper, men att kunna något i riktiga världen och i praktiken är en totalt annan sak. Vid ansökan till vidare studier borde det ordnas både praktiska och teoretiska prov. En ansökandes intresse, motivation och praktiska kunnande tas väldigt lite (om inte alls) i frågan när det gäller en ansökan till fortsatta studier.

Alvar Winquist: Det som jag tycker definitivt man borde förbättra är översättnigen av studentexamen. Matematikprovet t.ex. översätts från finska versionen vilket leder till att vissa uppgifter är sämre beskrivna än i den finska versionen eller helt enkelt fel beskrivna.

Alexandra Wegelius: När det kommer till studentexamen och hur den kan utvecklas är min åsikt att den inte ska väga så tungt som den gör i nuläget. På slutbetyget ska studentskrivningarna spela en roll, men man ska också lägga större vikt på hur eleven presterat i kurserna under gymnasieåren.
En annan sak som skulle kunna utvecklas inom studentexamen är att man inkluderar en obligatorisk muntlig del i alla språkprov. På det viset kan man testa hur bra eleverna tar sig fram muntligt, på det eventuella språket, och hur bra uttalet fungerar.

Huy Nguyen: Det skulle vara bra om vi har en kurs om allt elektroniskt, papper examerna kan ännu hållas kvar.

Emilie Jäntti: Speciellt inom språk borde det inte vara fokus på grammatik, utan förståelse för språk och kultur och muntlig framställning. Också andra ämnen kunde testas muntligt i högre grad. Studentexamen borde också vara gratis, det är inte klokt att en studerande måste betala för att skriva sina examensprov.

Samuel Skrifvars: Man borde vara mera noggrann med översättningen från finska till svenska när det gäller uppgifterna i studentexamen
Bicca Olin: Studentexamen mäter inte den studerandes fulla kompetens i dagens läge. Vi behöver komma bort från en modell där skriftliga färdigheter väger tyngst, och mångsidigt utnyttja de verktyg digitaliseringen erbjuder för att mäta alla sorters kunnande. Tyngdpunkterna ska vara förståelse för helheter, att kunna uttrycka denna, samt att kunna hantera information i olika format och i praktiken implementera kunskap som innehas. Det ska gå att bevisa sina kompetenser så väl skriftligt som muntligt samt genom praktiska projekt. Studerande ska visa upp kompetens på alla områden, men själv få välja vilken metod som används mest. Som ledord för utvecklandet ska vi använda EU:s ramverk för nyckelkompetenser för livslångt lärande. Meningen med studentexamen ska vara att på ett jämförbart sätt mäta den studerandes innehadda kompetens och gynna dennes fortsatta studiemöjligheter genom att påvisa styrkor. Studentexamen ska kunna tas om så många gånger som den studerande vill, och ska vara en av fler vägar in till högskolor.
Dan Cederlöf: Studentexamen skall bli digitalt men jag tycker att det görs allt för hastig. Vi måstet änka tillsammans med studerande hurdan den digitala studentexamen skall vara.