Förvaltning


Förbundets verksamhet styrs av föreningens stadga, föreningslagen och övriga lagar och bestämmelser som tillämpas p.g.a. verksamhetens natur. I stadgan, godkänd av förbundets högsta beslutande organ, årsmötet Elevriksdagen, finns förbundets uppgifter och ramarna för verksamheten fastställda. Förbundets finansiärer har också egna bestämmelser gällande användningen av deras understöd. En del av understöden är ämnade för hela verksamheten medan andra kan vara projektspecifierade.

Förbundets dagliga arbete sköts av kansliet som är underställd förbundsstyrelsen som leds av förbundsordförande. Förbundssekreteraren är kansliförman och ansvarar för förvaltningen och ekonomin medan den operativa verksamheten med ungdomarna och förtroendevalda sköts av verksamhetsledaren.

 

Revision

Som förbundets CGR-revisionssammanslutning fungerar KPMG Oy Ab med CGR Tomi Liukkonen som huvudansvarig revisor.

 

Namnteckning

Förbundets namn tecknas av ordföranden, förbundssekreteraren samt verksamhetsledaren var och en ensam. Rätt att teckna namnet har också en person, som förbundsstyrelsen skilt beviljar en sådan personlig rätt.

 

Interna riktlinjer

Förbundet har en utskriven organisationsstruktur, ekonomistadga, tjänstestadga samt en arbetsordning för styrelsearbetet. Dessa reglemten har fastställts av förbundsstyrelsen som också reviderar dem med jämna mellanrum.